תקנון האתר  עולם הדובים של קלרה

 

1. "לקוח" כאמור בתקנון זה הוא גולש שהינו :
1.1תושב מדינת ישראל. בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות
בישראל או שותפות רשומה הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.
1.2 בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל.
2 . "החברה" כאמור בתקנון זה הינה עולם הדובים של קלרה

3 ."האתר" כאמור בתקנון זה היינו אתר עולם הדובים של קלרה - אתר המכירות של החברה.

4 . תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח ובין החברה בכל הקשור בפעולות באתר וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון ז ה ועל כן הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם ביצוע רכישה באתר.
5 . רק לקוח כמוגדר לעיל רשאי לבצע פעולה ו/או פעולות לרבות רכישה ו/או רכישות באתר באופן המתואר להלן.
6. באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7 .החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר המוצרים.


8. מדיניות משלוחים :

התשלום עבור טיפול ומשלוח הוא לפי הפרוט המצורף בסל הקניות. התשלום עבור המשלוח מתבצע ביחד עם המוצרים עם השלמת ההזמנה.

איסוף עצמי: ניתן לאסוף את ההזמנה מ"העולם הדובים של קלרה"- בתאום מראש,050-4056081, חינם.

משלוחים עד הבית/בית העסק

שירות משלוח ע"י חברה פרטית

  1. זמן האספקה למשלוח עד הבית הינו עד 5 ימי עסקים (לא כולל יום האיסוף) ועד סוף יום העסקים ולאחר תיאום מול הלקוח.
  2. זמן אספקה לאזורים “חריגים” הנו 5 ימים ומעלה. (לעניין אזורים “חריגים” יש להתעדכן איתנו)
  3. אין מסירות בשישי ובשבת .
  4. כשל במסירת החבילה בשל סיבה הקשורה עם הלקוח או הצרכן תחייב את הלקוח בתשלום נוסף בסך 29 ₪ .

     -בזמן קבלת החבילה באחריות הקונה לבדוק את תכולתה, באם ישנו נזק לתכולה. עליו להודיע תוך 24 שעות ל "עולם  הדובים של קלרה". דרך דף הקשר או במייל או בטלפון ,ונא לפרט אלו מוצרים ניזוקו ומהו הנזק .

9. אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.

10. בעת הצעה לרכישת המוצר, ימסור הלקוח את שמו, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוח (מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון ומספר פקס (אם יש) מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר במסגרת ההזמנה (להלן: "תשלומים")(להלן: "מידע"). המידע באתר מוגן על ידי מערכת אבטחה SSL מאושרת.

11. המידע ישמר על ידי החברה במאגר מידע המועבר בפרוטוקול מאובטח ומוצפן.

12. בכפוף לצו בית משפט, החברה תעשה מירב מאמציה על מנת שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, חברת כרטיסי האשראי, גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של הלקוח כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים והמשפטיים של החברה.

13 .במקרה שהפרטים שיועברו על ידי הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, שמורה לחברה הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14. לאחר מסירת מלוא הפרטים על ידי הלקוח, החברה רשאית, בתוך 48 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, לקבל או לדחות הצעת הלקוח לרכוש המוצר ו/או השירות.

15. אם וכאשר תקבל החברה הצעת הלקוח לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.

16. אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים יחויב הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות.

17. אחריות ושירות

כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות. כל מבצע פעולות באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו והינו מסכים לכך שהאחריות להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר והדורשים התקנה והרכבה, תחול עליו ועל חשבונו הבלעדי, ואין לו ולא תהיה למבצע הפעולה באתר כל דרישה ו/או טענה כנגד "עולם הדובים של קלרה" ו/או מפעילי האתר ו/או ספקי ומשווקי המוצרים בעניין זה כאמור. בנוסף, ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהא כל מבצע פעולה באתר אחראי לתחזוקתו ו/או אחזקתו ו/או לשירות הנדרש למוצר שרכש באתר, למעט אם נקבע במפורש אחרת ובכתב בתנאי רכישת המוצר.

18. המוצרים היוצאים משערי החברה הינם תקינים ושלמים ומבוטחים במסגרת דמי המשלוח.

19. החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.

20 . בכל מקרה אשר בו, מחמת עליון, נבצר על החברה לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהי.

21 . אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).


22. במקרים המנויים בסעיף 20 ו-21 לעיל ובמקרים אלו בלבד ועל אף האמור לעיל, תשיב החברה ללקוח כל סכום ששולם על ידו.

23 . כל הסכסוכים ו/או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו/או תקנון זה יועברו להכרעת בורר דן יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין במחוז חיפה.
הבורר לא יהי כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות - תשכ"ח -1968.

24 . סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך.

25. לחברה שמורה זכות עיכבון על כל מוצר שנמסר לידיה ותמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח כדין.

26. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה.

27. כל הזכויות שמורות ל"עולם הדובים של קלרה" אין לצלם, להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת "עולם הדובים של קלרה".

28 . המשלוח נעשה באמצעות הדואר, בזמן קבלת החבילה באחריות הקונה לבדוק את תכולתה, באם ישנו נזק לתכולה. עליו להודיע תוך 24 שעות לחנות עולם הדובים של קלרה. דרך דף הקשר או במייל או בטלפון ,ונא לפרט אלו מוצרים ניזוקו ומהו הנזק 

29. באחריות הקונה לבדוק את המוצרים לפני מסירתם לילד/ילדה.

30.מדיניות החזרת מוצרים – החוק קובע כי ניתן לבטל את העסקה תוך 7 ימים מיום הסירוב ועל עוסק להשיב לצרכן את מלוא  התמורה באופן שבו שילם הצרכן כל זאת, בתנאי שלא חלה הרעה במצב המוצר. פתיחת האריזה לא תחשב הרעה במצב המוצר.

  -החזרות תתקבלנה באריזות מקוריות סגורות בלבד ולא תתקבלנה החזרות חלקיות.
 אזהרה

 חלק מהערכות היצירה שלנו מכילות מחט ועלולות להכיל חלקים קטנים וכפתורים.
מומלץ להכנה בהשגחת מבוגר.
בכדי להימנע מחנק, מוצרים המכילים חלקים קטנים מיועדים לגיל 6 ומעלה בלבד.